Szkoła Podstawowa

Menu główne

Przedszkole nr 55

Menu główne

ERASMUS

"Tysiac Kultur - Jedna Europa"

Nasz blog:

https://sp34krakow.edupage.org/blog3/?

Strona projektu:

https://twinspace.etwinning.net/44437/home

Polska strona projektu na facebooku:

https://www.facebook.com/erasmus.erasmus.9406

Założenia i cele projektu:


W środowisku międzynarodowym szukamy wysokiej jakości kształcenia, które jest otwarte na Wspólnotę Europejską, gdzie języki nie stanowią przeszkody na drodze do sukcesu naszych uczniów na globalnym rynku pracy.

Nasz projekt Erasmus +, Tysiące kultur, jedna Europa spowoduje zwiększenie integracji, połączy ludzi i kultury. Chcemy wdrożyć innowacje edukacyjne w klasach, aby przyczynić się do budowy silnej i zjednoczonej Unii Europejskiej, poprawiając społeczno-kulturową jedność wśród jej członków.
Zaczynamy więc od szeregu potrzeb, które są następujące:
- Aby stawić czoła wysokiemu współczynnikowi wczesnego odchodzenia ze szkoły i niskim umiejętnościom naszych uczniów.
- Motywować naszych studentów i angażować ich do poszerzania własnej wiedzy.
- Niwelować ograniczone uczucie europejskości, które jest widoczne w naszej edukacji
- Promowanie kreatywności nauczania i innowacji, poprawa interwencji edukacyjnej, zmiana modelu edukacji i uczynienie szkoły miejscem na czele społeczeństwa (w opozycji do obecnej sytuacji).
- Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów.


Biorąc pod uwagę mocne strony każdego z członków uczestniczących w tym projekcie, mamy następujące cele:
1. Budowa społeczeństwa, w którym Unia Europejska odgrywa ścisłą rolę i jest użyteczna dla naszych uczniów; promowanie społecznego zaangażowania i wiedzy na temat krajów i kultur.
2. Wdrażanie otwartych, innowacyjnych i nowych metod edukacyjnych w celu przyciągnięcia uczniów, pomagając im być niezależnymi i zmotywowanymi do nauki. Krótko mówiąc, zachęcanie uczniów do rozwijania edukacji akademickiej a nie do porzucenia szkoły.
3. Promowanie centrów edukacji, które są prawdziwym punktem odniesienia, a wśród nich społeczności edukacyjnych, stających się miejscem spotkań społecznych oraz wymiany kulturowej w obrębie Unii Europejskiej.
4. Aby poznać znaczenie Unii Europejskiej; to jak została stworzona, kto walczył i walczy o nią nadal; aby zwiększyć wiedzę o ważnych ludziach, którzy mieli istotny wpływ na historię Europy. Jednocześnie chcemy dążyć do dalszego rozwoju Unii Europejskiej, wykorzystując wyniki tego projektu w przyszłych planach edukacyjnych i programach.
5. Jako cel obejmujący wyżej wymienione, chcemy dokonać postępu w drodze do doskonałości akademickiej, co może pozwolić każdemu z członków do umocnienia swojej pozycji jako centrum doskonałości i odniesienia do swojego regionu.
Z drugiej strony, w odniesieniu do grup docelowych naszego projektu, są one częścią szerokiego spektrum, skupiającego się w trzech grupach referencyjnych:
- Uczniowie, nauczyciele i rodziny centrum.
- Nauczyciele pracujący w innych szkołach.
- Ogół społeczeństwa.
W tym celu opracowaliśmy różne strategie rozpowszechniania i oddziaływania, globalne i specyficzne, dla każdej z tych grup, takie jak działania z uczniami, ewolucja metodologii pracy, konferencje, kursy dla nauczycieli i dorosłych, wystawy, koncerty i inne imprezy kulturalne.
Wszystkie te działania są skierowane ku społeczeństwu, które musi ponownie poczuć podekscytowanie bycia częścią Unii Europejskiej!

Jakie są oczekiwane rezultaty w trakcie realizacji projektu i jego zakończenia?

Spośród oczekiwanych wyników w ramach projektu konieczne jest wyróżnienie rzeczywistych i strategicznych wyników.
Wymierne wyniki:
- Monografie i jednostki nauczania dotyczące postaci historycznych, które stanowią podstawę tego projektu. Zostaną utworzone przez każdego z partnerów i zostaną wdrożone przy użyciu innowacyjnej metodologii ze wszystkimi studentami we wszystkich szkołach (jednostki będą dostosowane do każdego cyklu podstawowego). Jednostki będą dotyczyły Fernando Zobel (Hiszpania), jako odniesienia do kreatywności; Nicolaus Copernicus (Polska), jako odniesienie do odkryć; Jan Amos Comenius (Republika Czeska), jako odniesienie do otwarcia na świat; Roald Dahl (Walia) jako odniesienie do wyobraźni; Maria Montessori (Włochy) jako odniesienie do innowacyjnej edukacji i Rūta Meilutytė (Litwa) jako odniesienie do wysiłku.
- Stworzenie edukacyjnej strony internetowej o projekcie, która nie tylko dostarcza statycznej wizji programu, ale również zasobów pedagogicznych społeczności naukowej, rodzinom i uczniom.
- wirtualny kampus dzielący się całą treścią wspólnych działań szkoleniowych dla nauczycieli w taki sposób, aby wszystko było udostępniane wszystkim zainteresowanym osobom, które nie mogły uczestniczyć w danej mobilności.
- Stworzenie strony audiowizualnej z filmami stworzonymi przez uczniów z tańcami lub sztukami tradycyjnymi, które będą później udostępniane i uczone przez wszystkich studentów.
- Nauczanie za pomocą filmów wideo, w każdym języku lokalnym i języku angielskim, o ludziach, którzy są odniesieniem tego projektu.
- krótkie filmy stworzone przez uczniów wykorzystujące nowe techniki, takie jak Time-Lapses czy Stop Motion.
- trasy Geocoaching w środowisku lokalnym poprzez edukacyjne zawody na tematy związane z treściami projektu.
- stworzenie kompleksowego projektu dydaktycznego odpowiedniego dla wszystkich uczniów. Postaramy się zaprojektować innowacyjne warsztaty dotyczące treści projektu: kreatywności, pisania, tańców, znajomości Unii Europejskiej itd; a także wprowadzanie nowych metod motywacji dla naszych uczniów w oparciu o nowe technologie, sieci społeczne, rozgrywanie, wyszukiwanie i odkrywanie lub współpraca z uczniami z innych krajów.
- artykuły prasowe i udział w regionalnych konferencjach i wykładach.
- Stworzenie i udział w wystawach w szkole lub w lokalnych muzeach. Jako przykład możemy podać udział w corocznej wystawie czasowej Z klasą do muzeum w Muzeum Sztuki Abstrakcyjnej Juan March w Cuenca.
- Logo i hymn projektu, a także musealizacja, dekoracja i gazetki wewnątrz i na zewnątrz szkół.
- Komiksy zaprojektowane przy użyciu Pixtonu.
- Tworzenie zabawek.
Wyniki strategiczne:
- Pozyskiwanie innowacji edukacyjnych przyczyniających się do odnowienia  metodologii.
- Znajomość edukacyjnej i społeczno-kulturalnej rzeczywistości każdego kraju partnerskiego.
- Wzrost uczuć Europejczyków we wszystkich środowiskach edukacyjnych, aby zwiększyć związek między równymi sobie krajami i kulturami, o wielkiej wartości kulturalnej i wspólnej przyszłości. Rozwój wartości integracji i tolerancji.
- Wdrażanie procesów skupiających się na kontroli jakości i promocji, co pozwoli na osiągnięcie doskonałości akademickiej.
Z drugiej strony spodziewane rezultaty realizacji projektu to:
Wymierne wyniki:
- Trwałość i aktualizacja wyników, zasobów, jednostek nauczania, programów lub platform wymiany edukacyjnej i dyskusji, z których wszystkie powstały podczas tego programu.
- uczestnictwo w różnych działaniach mających na celu zwiększenie rozpowszechniania i wpływu projektu na konferencjach, wykładach lub warsztatach, gdzie możemy przyczynić się do rozpowszechniania nie tylko wpływu, ale również programu Erasmus +.
Wyniki strategiczne:
- Całkowite uwzględnienie innowacyjnej dynamiki pedagogicznej w codziennej nauce.
- ewolucja szkoły jako elementu wychowawczego, dążenie do osiągnięcia roli w społeczeństwie w sposób wzajemnie połączony, otwarty na społeczności rodziców, uczniów i innych osób, które są zainteresowane naszym projektem.
- Trwałość w czasie i doskonalenie planów zarządzania jakością, a także uczucie europejskości. Również chcemy zostać ekspertami w projektach Erasmus + i eTwinning, aby móc nadal wdrażać te programy w naszych centrach i korzystać z ich cennych korzyści.
- Postępy w modelu certyfikacji, nie tylko dla studentów, ale także dla nauczycieli, poprzez wdrożenie w naszych centrach Europass lub Europejskiego Językowego Portfolio.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4
    ul. Urzędnicza 65, 30-074 Kraków
  • tel./fax. 12 633 04 58
    tel. kom. 660637366

Galeria zdjęć