• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    • Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.sp34.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.sp34.pl

     Data publikacji strony internetowej: październik 2016r.

     Data ostatniej aktualizacji: 22.09.2020r.

     Status pod względem zgodności z ustawą

      

     1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych

      - dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

      - znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich rozmiarze

     - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

     - zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

     Wyłączenia

     - Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

      

     Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

     Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020

     1) Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

     Podmiot publiczny może zamieścić link do dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Serednicka- dyrektor, Tel. 126330458, poczta@sp34.pl

      Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

      

     Informacje na temat procedury

     Opis postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

     Dostępność architektoniczna (h2)

     Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w Krakowie znajdziecie Państwo na stronie:

     https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=544&dok=struktura