• Zasady uczestnictwa i kryteria naboru

    • KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZNIÓW DO WYMIANY UCZNIOWSKIEJ


      

     Kwalifikacji na udział w wymianie dokonują koordynatorzy wymiany, po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od Rodziców uczniów, zawierającego w treści deklarację przyjęcia gościa z zagranicy i biorąc pod uwagę poniższe kryteria gwarantujące rekrutację odpowiedzialnych i godnie reprezentujących Polskę i Szkołę uczestników.

      1. Wzorowe/bardzo dobre/dobre zachowanie za ostatni okres szkolny – 0 - 2 p.

      2. Stopień znajomości języka angielskiego określony na podstawie oceny z języka angielskiego za ostatni okres szkolny – 0 - 2p.

      3. Rekomendacja wychowawcy klasy, omawiająca szeroko pojęte osobiste predyspozycje dziecka, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność, otwartość, życzliwość – 0 - 2 p.


      

     1. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wymianie przekroczy ilość uczestników mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.

     1. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wymiany według określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród zgłoszonych uczniów .

     2. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej.

     3. W przypadku rezygnacji z wymiany ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu , koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.

     4. W razie nie przyjęcia gościa z zagranicy, mimo wcześniejszych ustaleń, rodzic/opiekun prawny ucznia poniesie wszelkie koszty związane z pobytem tego gościa (zakwaterowanie, wyżywienie, komunikacja, wycieczki itp.)

     5. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatorów projektu.

     6. Opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich niezależnych.

     ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH

     1. Aby uczeń mógł wziąć udział w wymianie konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w formie pisemnej oraz pisemna deklaracja pokrycia kosztów pobytu ucznia ze szkoły partnerskiej i części kosztów pobytu nauczycieli. Na czas wyjazdu obowiązkowe jest pokrycie przez rodziców kosztów wykupienia dodatkowego ubezpieczenia obejmującego koszty leczenia za granicą i przejazd do kraju transportem medycznym .

     2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, karta informacyjna w formie elektronicznej, dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe.

     3. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział; wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego ubioru, obuwia, itp.

     4. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów w tym stałego kontaktu elektronicznego.

     5. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:

      1. Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy.

      2. Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci.

     6. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.

     7. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego, itp.

     8. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

     9. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane kary przewidziane w statucie szkoły.

     10. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową poniosą rodzice/opiekunowie prawni.

     11. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.

     2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej z Dyrekcji szkoły i koordynatorów

     3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły.