• Opłaty od 1 listopada 2022r.

   • Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), uchwały Nr XCVII/2647/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz zarządzenia Dyrektora Samorządowego Przedszkola/Szkoły Podstawowej/Zespołu Szkolno-Przedszkolnego   nr 53/03/06/2020 w Krakowie z dnia 03.06.2020 r.  informuję, iż opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za korzystanie z wyżywienia od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola będzie naliczana i uiszczana przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka do dnia 14-tego  każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych.

    Do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych dyrektor przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekaże informację o wysokości opłaty za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 

    Po otrzymaniu niniejszej informacji rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani dokonać do dnia 14 tego miesiąca zapłaty we wskazanej wysokości na rachunek bankowy. Kwota należna do zapłaty powinna być zgodna z informacją otrzymaną od dyrektora.

    Nr rachunku bankowego: 43 1020 2892 0000 5902 0590 8092 (PKO BP)

    Nazwa odbiorcy:

    Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

    Samorządowe Przedszkole nr 55 , 30-074 Kraków, ul. Urzędnicza 65

    Tytułem: Opłata za przedszkole – imię i nazwisko dziecka!

    Wysokość opłaty od 1 listopada 2022r. wynosi:

    a)     bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w wymiarze 5 godzin dziennie, tj. od 8:00 do 13:00

    b)     odpłatne korzystanie ze świadczeń poza czasem określonym w pkt. b) – 1,14 zł;  0,57 zł;  0,00 zł. (0,57 zł– KKR3+;   0,00 zł – KKR3+i N oraz dzieci 6-letnie) 

    KOSZT POSIŁKÓW:

     ŚNIADANIE: 2, 50 ZŁ

    OBIAD: 5,00 ZŁ

    PODWIECZOREK: 2,50 ZŁ

    Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie skutkowało upomnieniem, co dodatkowo zwiększy należność o koszty upomnienia.

    Nieuiszczenie należności w terminie wskazanym w upomnieniu będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które są zaspokajane w pierwszej kolejności.