• REKRUTACJA DO KLASY 1.

    • Szanowni Państwo,

     Rodzice przyszłych Pierwszoklasistów!                      

     Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Urzędnicza 65 30-074 Kraków zawiadamia, że rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 zgodnie z Zarzadzeniem_Prezydenta_Miasta_Krakowa_nr_280_z_dnia_31_stycznia_2023r..pdf   rozpocznie się 1 marca 2023 r. i prowadzona będzie wg harmonogramu określonego w Załączniku do ww. Zarządzenia.

     Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym Elemento (https://krakow.elemento.pl).

     Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:

     a) wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym

                 w tym celu należy:

      • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
      • dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
      • podpisać wniosek/zgłoszenie profilem zaufanym.

     UWAGA: wniosek/zgłoszenie musi być podpisane profilem zaufanym przez oboje rodziców. Wniosku/zgłoszenia podpisanego profilem zaufanym nie należy dostarczać już do szkoły.

     b) wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

                 w tym celu należy:

      • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
      • wydrukować wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez obojga rodziców złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne.

     c) wypełnić odręcznie papierowy wniosek/zgłoszenie

                 w tym celu należy:

      • wypełnić papierowy wniosek/zgłoszenie (do pobrania w szkole lub na stronie internetowej) odręcznie i po podpisaniu przez obojga rodziców złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
      • informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

     Wnioski składane osobiście przyjmowane są przez Dorotę Kmiecik (przewodniczącą komisji rekrutacyjnej) w godzinach:

     poniedziałek

     7:45 - 8:55

     9:40- 10:50

     11:35 - 14:30

     wtorek

     10:30 -1 0:45

     11:35 - 12:35

     13:20 - 16:00

     środa

     7:00 – 8:50

     9:45 – 10:40

     11:35 – 14:30

     czwartek

     07:45 – 9:45

     10:40 – 13:30

     piątek

     8:00 – 8:50

     9:50 – 12:30

      

     Do klas I przyjmowane są:

      • dzieci 7-letnie (urodzone w 2016 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
      • dzieci 6-letnie (urodzone w 2017 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Odpowiednio zaświadczenie o spełnieniu obowiązku przedszkolnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia.

     Kandydaci spoza obwodu, których Szkoła Podstawowa nr 34 nie jest szkołą obwodową, przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Nr LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów naboru należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia.

     Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa http://portaledukacyjny.krakow.pl/ w zakładce Rekrutacja.