Szkoła Podstawowa

Menu główne

Przedszkole nr 55

Menu główne

Konkurs

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Przyroda zimą”

"Przyroda zimą"

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„Przyroda zimą”


Regulamin:


1. Organizator konkursu:

 • PRZEDSZKOLE NR 17 W TARNOBRZEGU
 • CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY
   

2. Pod honorowym patronatem:

 • CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY
   

3. Cele konkursu:

 • Zachęcanie do obserwacji świata przyrody w okresie zimy.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 • Podnoszenie świadomości dzieci w zakresie bezpiecznych zachowań w okresie zimy.
 • Poznanie bioróżnorodność ekosystemów, bogactwa fauny i flory przyrody.
 • Rozbudzanie u najmłodszych potrzeby kontaktu z przyrodą.
 • Poznanie przez dzieci polskiej rodzimej przyrody.
 • Rozwijanie kreatywności i umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej.
   

4. Założenia organizacyjne:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci 6-letnich.
 • Każde przedszkole  może przedstawić wyłącznie jedną pracę wykonaną indywidualnie.
 • Wszystkie prace na odwrocie powinny zostać opatrzone w metryczkę napisaną na komputerze zawierającą:

- imię i nazwisko, wiek wykonawcy,

- imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca,

- numer i adres przedszkola.

 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką.
 • Format pracy - tylkoA3!

5. Ocena:

 • Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny  praci wyboru najciekawszych.
 • Podstawowym kryterium oceny będzie zgodność z tematyką, samodzielność pracy, pomysłowość. 

6. Nagrody:

 • Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: 6-latki.

7. Termin konkursu:

 • Prace należy przesłać do dnia: 31.01.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
   

Przedszkole nr 17

ul. E. Orzeszkowej 7

39-400 Tarnobrzeg

z dopiskiem „Przyroda zimą”
 

 • Wyniki prac zostaną opublikowane do 28.02. 2017 r. na stronie internetowej przedszkola:www.przedszkole17tarnobrzeg.pl
 • Nagrody i dyplomy zostaną przesyłane pocztą.  
 • Nauczyciele zainteresowani otrzymaniem podziękowania za udział w konkursie, proszeni są o załączenie zaadresowanej koperty A-4ze znaczkiem pocztowym oraz adresem zwrotnym.

8. Dane osobowe uczestników:

 • Organizator, jako Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe uczestników są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu. Dane nie są przekazywane żadnym odbiorcom w myśl Art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.
 • Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994  nr 24 poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazywane mediom.
 • Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, mogą być publikowane na stronach WWW Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnionych uczestników.
 • Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania i uzupełniania.

9. Postanowienia końcowe: 

 • Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 •  Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 • Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 • Prace, które nie spełniają wymogów regulaminowych nie będą podlegały ocenie.
 • Osoby odpowiedzialne: Monika Bednarz, Anna Wojtyło. 
 • Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu będą udzielane pod numerem telefonu:15 822 68 28.

                                                                                            

Zapraszamy bardzo serdecznie, życzymy wielu ciekawych pomysłów!

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4
  ul. Urzędnicza 65, 30-074 Kraków
 • tel./fax. 12 633 04 58
  tel. kom. 660637366

Galeria zdjęć