Szkoła Podstawowa

Menu główne

Przedszkole nr 55

Menu główne

 • Drugie zadanie indywidualne w projekcie Erasmus Plus "Together we can"
  Drodzy Uczniowie !

  W drugim półroczu zaczynamy zajmować się solidarnością społeczną. W związku z tym proponuję chętnym Uczniom i Rodzicom wykonanie eseju w dowolnej formie wizualnej: czym jest dla mnie solidarność społeczna?

  Może być to krótki filmik, wywiad, prezentacja.

  Gotowe prace proszę przesłać lub przekazać na nośniku elektronicznym do p. Bożeny Stachury, w terminie do 10 marca 2019 roku.

  Zachęcam do wzięcia udziału w projekcie :)

  Katarzyna Ratkowska
  11.01.2019 14:29 | więcej »
 • Co to znaczy być solidarnym?
  Nowe działania w projekcie "Together we can"

  W styczniu, lutym i marcu zajmujemy się problemem solidarności społecznej. W klasach zostanie przedstawiona specjalnie przygotowana prezentacja, a uczniowie zagłosują, wybierając polską ikonę solidarności społecznej.
  11.01.2019 14:13 | więcej »
 • Pierwsza mobilność uczniowska -Portugalia
  W dniach 19-23 listopada grupa naszych uczniów i nauczycieli przebywała w Portugalii, gdzie wzięła udział w międzynarodowych działaniach uczestników projektu Together we can. Spotkaliśmy się ze wspaniałym, gościnnym przyjęciem, poznaliśmy uczniów i nauczycieli z pięciu krajów partnerskich i zwiedziliśmy malownicze Porto :)
  24.11.2018 16:48 | więcej »
 • Międzynarodowe wybory logo projektu
  Z dumą zawiadamiamy, iż logo zaprojektowane przez Zuzię z klasy 4a zostało wybrane na logo całego projektu Together we can. Wyboru dokonało gremium międzynarodowe, złożone z dyrektorów i nauczycieli szkół partnerskich.
  Zuziu, GRATULACJE !!!
  24.11.2018 16:35 | więcej »
 • Solidarność społeczna
  Oto wyniki diagnozy wstępnej na temat solidarności społecznej...
  08.11.2018 14:24 | więcej »
 • Konkurs na logo projektu Erasmus Plus został rozstrzygnięty !
  Szkolny etap konkursu na logo projektu "Together we can" wygrała Zuzia Rak z klasy 4a !
  Nagrodą jest wyjazd projektowy do Dali na Cyprze. GRATULUJEMY !
  03.11.2018 12:20 | więcej »
 • Tablica Together we can !
  Nasza tablica projektowa przy wejsciu do szkoły. Na niej znajdziecie wszystkie aktualności !
  24.10.2018 16:26 | więcej »
 • Zadanie na październik

  Serdecznie zapraszamy Uczniów do wykonania kolejnego zadania w projekcie Together we can !

  Tematem jest międzykulturowość: 
  każdy chętny uczeń proszony jest o przygotowanie prezentacji dotyczącej polskich aspektów kulturowych (pieśni, tańce, muzyka, literatura, rękodzieło, gotowanie, tradycyjne zabawy itp.), która zostanie zaprezentowana podczas pierwszej mobilności w Portugalii.

  Technika prezentacji: cyfrowa, narzędzie: dowolne, język: angielski. Prezentacja powinna zawierać tekst, obrazy, animacje, filmy. Czas trwania: do 20 slajdów.

  Termin ostateczny oddania prac: 25 pażdziernika 2018 godz. 19.00

  Prace należy oddać pani Magdalenie Nowińskiej na pendrivie lub udostępnić w dokumentach google adresowi ogrodniczka65@gmail.com

  Punkty za to zadanie zostaną zaliczone do rankingu "wyjazdowego"

  Powodzenia !

  23.10.2018 14:56 | więcej »
 • Zapraszam na film, w którym Malala - dziewczyna, taka jak Wy - a zarazem laureatka Pokojowej Nagrody Nobla - opowie Wam dlaczego warto działać. Together we can !
  Filmu szukajcie na naszej stronie na Facebooku: wpiszcie     Together we can    .

   
  23.10.2018 14:54 | więcej »
 • Koło wolontariuszy KLIPS
  Tworzymy Koło Liderów Projektowych, tzw. KLIPS.
  Jest to grupa uczennic i uczniów którzy będą wspierali działania szkoły w realizacji projektów międzynarodowych. Spotkania w piątki, o 14.40, w sali nr 32. Zapraszamy !
  23.10.2018 14:47 | więcej »
 • Konkurs na polskie logo projektu został ogłoszony we wrześniu, a na początku października spłynęły do nas prace:
  23.10.2018 14:40 | więcej »
 • Regulamin mobilności

  Regulamin udziału w projekcie Erasmus Plus i wyjazdów uczniów (mobilności).

   

  UDZIAŁ W PROJEKCIE

   

  W projekcie mogą uczestniczyć uczennice i uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 34 w Krakowie


  1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:

  a) wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole;
  b) zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem;
  c) rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych
  w harmonogramie;
  d) współpracowanie z opiekunem projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu projektowego;
  e) przygotowanie
  sprawozdania z realizacji projektu (zespół opracowuje go uwzględniając specyfikę projektu); f) publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.
  2. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu
  w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.
  3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są uczniowie. Nauczyciel może pełnić jedynie funkcje doradcze i kontrolne pracy uczniów.

   

  KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZNIÓW DO MOBILNOŚĆI
  NA SPOTKANIA Z PARTNERAMI
  W RAMACH PROJEKTU ERASMUS PLUS


   

  1. Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu.

   1. Wzorowe/bardzo dobre/dobre zachowanie – 1p.

   2. Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego – 2p.

   3. Deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy – 2p.

   4. Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność – 1p.

   5. Obecność na spotkaniach projektowych – 1p.

   6. Aktywny udział w pracach projektowych – 2p.

   7. Przestrzeganie terminu realizacji zadań – 1p.

  2. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się co najmniej z 3 osób: z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora oraz jednego z nauczycieli, który jest zaangażowany w wykonanie danego zadania.

  3. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy ilość uczestników mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.

  4. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów biorących udział w projekcie.

  5. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej.

  6. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu , koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.

  7. W razie nie przyjęcia gościa z zagranicy, mimo wcześniejszych ustaleń, rodzic/opiekun prawny ucznia poniesie wszelkie koszty związane z pobytem tego gościa (zakwaterowanie, wyżywienie, komunikacja, wycieczki itp.)

  8. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

  9. Opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich niezależnych.

  ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH (MOBILNOŚCI)

  1. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w formie pisemnej.

  2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, karta informacyjna w formie elektronicznej, dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe.

  3. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział; wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego ubioru, obuwia, itp.

  4. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów w tym stałego kontaktu elektronicznego.

  5. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:

   1. Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy.

   2. Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci.

  6. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.

  7. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego, itp.

  8. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

  9. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane kary przewidziane w statucie szkoły.

  10. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową poniosą rodzice/opiekunowie prawni.

  11. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.

  2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej z Dyrekcji szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział w realizacji projektu.

  3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły.

   

   

  23.10.2018 14:35 | więcej »
 • Tak było na samym początku, we wrześniu:

  Zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-8, rodziców i nauczycieli do udziału w nowym projekcie w ramach programu Erasmus+ „Together we can”

  Projekt skupia się na edukacji włączającej tych uczniów, którzy wywodzą się z grup poszkodowanych społecznie i gospodarczo. Celem projektu jest wyeliminowanie różnych form wykluczenia i dyskryminacji. Ten międzynarodowy projekt obejmuje szkoły z Portugalii, Cypru, Hiszpanii, Włoch i Polski.

  23.10.2018 14:32 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4
  ul. Urzędnicza 65, 30-074 Kraków
 • tel./fax. 12 633 04 58
  tel. kom. 660637366

Galeria zdjęć